DONEBE Group s.r.o.

Obchodní podmínky

 

Vážení zákazníci, tým Pradlenky NEBE si Vás dovolujeme požádat o pozorné pročtení podmínek praní a žehlení. Každým rokem jsou vyvíjeny nové materiál a kombinace již stávajících. To může představovat řadu problémů v péči o oděvy i textil. Abychom měli spokojené zákazníky a udrželi tempo s konkurencí snažíme se vždy o zachování dokonalosti Vašich oděvů. Vše je důležité, ať malý dětský svetřík, nebo luxusní a dražší prádlo.

Pradlenka NEBE je zárukou kvality a nabízí Nebeské služby pro pohodlí celé Vaší rodiny

 

Reklamační řád pro Pradlenky NEBE

 • tento řád poskytuje zákazníkovi informace o tom, jak postupovat v případě reklamace služby praní a žehlení prádla
 • naše služby jsou prováděny ve smluvních cenách a placeny předem při předání zboží
 • Pradlenka NEBE si vyhrazuje právo odmítnutí přijmutí zakázky
 • nebereme odpovědnost za oděvy bez etiket (symboly k čištění a žehlení)
 • skvrny nelze samostatně detašovat – některé starší nelze odstranit
 • za nepřevzetí zakázky do 7 dnů od sjednané dodací lhůty účtujeme za každý započatý týden 10,- Kč / ks
 • pokud jste se již pokoušeli sami vyčistit Váš oděv, upozorněte nás na tuto skutečnost, můžeme skvrny kvalitněji odstranit
 • používáme vysoce účinné, zdravotně nezávadné čistící prostředky a kvalitní zařízení
 • oděvy jsou ručně žehleny

 

Článek 1 - Všeobecná ustanovení

 1. Vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem se řídí občanským zákoníkem číslo 40/1964 S. ve znění pozdějších předpisů
 2. Praní a žehlení je považováno za úpravu věcí, kterou provádí zhotovitel na základě objednávky objednatele (zakázkový list)
 3. Vady zjevné jsou takové vady, které lze běžnou (obvyklou) pozorností objevit (např. díry, rozpárané švy, nadměrné odřené části apod.). Není-li na přejímacím dokladu (zakázkový list) nic uvedeno, má se zato, že na přejímané věci se zjevná závada nevyskytuje.
 4. Vady skryté jsou takové vady, které nelze běžnou pozorností objevit (např. nižší stálobarevnost nebo vyšší srážlivost, než-li je stanoveno v technických normách nebo než je obvyklé, nevyhovující odolnost knoflíků nebo zdobících prvků v pracím médiu, které je předepsáno výrobcem formou symbolů ošetřování, všitého do výrobku apod.)
 5. Prosíme objednatele, aby si pozorně přečetl všechny informace a upozornění týkající se prováděné úpravy. Zhotovitel doporučuje odstranit netextilní (ozdobné) součásti zakázky.

 

Článek 2 - Odpovědnost za vady úprav

 1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má provedená úprava při převzetí věci objednatelem.
 2. Zhotovitel odpovídá také za vady, jejichž příčinou je vadnost věci, která má být upravena, či nevhodnost pokynů objednatele, jestliže ho na vadnost věci či nevhodnost pokynů neupozornil. Vadností věci jsou míněny vady zjevné.
 3. Trvá-li objednatel na svých požadavcích přes upozornění zhotovitele na vady věci nebo nevhodnost pokynů pro úpravu a zhotovitel nevyužije práva na neuzavření nebo odstoupení od smlouvy, zhotovitel úpravu provede, a to na základě písemně sjednaných podmínek. V tomto případě zhotovitel neodpovídá za vady ani škody, které v důsledku vadné věci nebo nevhodných pokynů na věci vzniknou.

 

Článek 3 - Převzetí věci k úpravě

 1. Není-li úprava provedena na počkání, zhotovitel je povinen vydat objednateli písemné potvrzení o převzetí objednávky (zakázkový list). Potvrzení (zakázkový list) musí obsahovat označení věci, druh a rozsah provedené úpravy, cenu a dobu jejího provedení.
 2. Podmínky úpravy, sjednané podle čl. 2 odst. 3 jsou dohodnuty písemnou formou a vztahují se vždy pouze na objednávku nebo věc, uvedenou v těchto podmínkách.

 

Článek 4 - Reklamace vad

 1. Objednatel uplatňuje svůj nárok z odpovědnosti za vady formou písemné reklamace. Právo uplatňovat reklamaci má pouze objednatel.
 2. Reklamace je uplatněna vytknutím vady (popsáním projevu vady) a uplatněním nároku (požadavku), vyplývajícího z odpovědnosti za tuto vadu.
 3. Zhotovitel je povinen vydat objednateli písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání, popř. o jiném způsobu vyřízení reklamace v dohodnuté lhůtě. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.
 4. Záruční doba je 3 měsíc. Vady zjevné je nutno reklamovat při převzetí oděvů. Práva z odpovědnosti za vady zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Reklamace na jakost provedené služby (zjevné vady) musí být uplatněny objednatelem bez zbytečného odkladu a to ihned při převzetí. Nejpozději však v záruční době.
 5. Žádáme, aby reklamovaná zakázka měla pokud možno původní označení a neměla by být ani nijak upravována k datu reklamace.

 

Článek 5 - Nároky z odpovědnosti za vady

 1. Jde-li o vadu odstranitelnou má objednatel právo na bezplatné odstranění vady, a to nejdéle v dohodnuté lhůtě.
 2. Nelze-li vadu odstranit nebo neodstraní-li ji zhotovitel v dohodnuté lhůtě, anebo vyskytne-li se vada znovu, má objednatel právo na zrušení smlouvy nebo na přiměřené snížení ceny úpravy a případně na náhradu škody dle čl. 7.
 3. Uplatnění nároku z odpovědnosti za vady nevylučuje nárok na náhradu škody, která z vady vznikla (viz. čl. 7).

 

Článek 6 - Převzetí upravené věci

 1. Objednatel je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po převzetí upravené věci tuto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat zhotovitele o případných zjištěných vadách.
 2. Objednatel je povinen převzít si upravenou věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy úprava měla být provedena. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění.
 3. Nevyzvedne-li si objednanou věc ve lhůtě do šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má zhotovitel právo věc prodat.
 4. Pokud objednatel ztratí písemné potvrzení o převzetí objednávky, není zhotovitel povinen vyhledat údaj o potvrzení ve své evidenci. V případě, že toto provede, uhradí objednatel náhradu nákladů za tuto činnost. Pro vydání zakázky je vyžadován občanský průkaz.

 

Článek 7 - Odpovědnost za škodu

 1. Zhotovitel odpovídá za škodu, způsobenou poškozením, ztrátou nebo zničením věci, kterou převzal od objednatele k provedení úpravy, ledaže by ke škodě došlo i jinak, tj. v případě, kdyby ke škodě došlo i tehdy, jestliže by zhotovitel věc nepřevzal. Zhotovitel odpovídá též za škodu, která vznikla z vady upravené věci.
 2. Škodu hradí zhotovitel v penězích na základě posouzením soudním znalce pojišťovny. Na základě žádosti objednatele, a je-li to možné nebo účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.
 3. Při určení výše škody se vychází z ceny věci v době poškození (obecné ceny), tj. s přihlédnutím k jejímu opotřebení, stáří a vadám. Výše náhrady škody určuje soudní znalec pojišťovny.
 4. Zhotovitel si vyhrazuje právo nahradit poškozenou věc stejnou věcí, případně jiným zbožím se stejnými parametry (střih, látka, firma).

 

Článek 8 - Závěrečná ustanovení

 1. Tento reklamační řád platí pro provoz Pradlenky NEBE
 2. Reklamační řád nabývá na účinnosti dnem 1. listopadu 2022

 

Copyright © 2024 DONEBE Group s.r.o. | Kontakt | Obchodní podmínky